Pred nakupom
031 782 321
nakup@123gostovanje.si
Tehnična podpora
064 225 047
podpora@123gostovanje.si
NADZORNA
PLOŠČA
SPLETNA
POŠTA
0
SSL Certificates
Uporabniško središče

Pogoji uporabe


1 Splošno

1.1 

Ti pogoji uporabe predstavljajo dogovor med fizično ali pravno osebo – končnim uporabnikom storitev (v nadaljevanju naročnik) in ponudnikom storitev, 8000plus Tomislav Aurednik s.p. (v nadaljevanju ponudnik).

Pogoji uporabe so javno objavljeni na spletni strani ponudnika: https://123gostovanje.si/.

Naročnik je seznanjen s temi pogoji uporabe pred oddajo naročila in z oddajo naročila potrdi, da pogoje uporabe razume in se z njimi v celoti strinja. Naročnik je dolžan tedensko spremljati spletne strani ponudnika glede morebitnih sprememb pogojev uporabe, saj v roku 15 dni od objave le-ti začnejo neposredno učinkovati in se razmerje med ponudnikom in naročnikom nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

1.2 

S potrditvijo teh pogojev uporabe naročnik potrjuje, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v pogodbeno razmerje s ponudnikom.

1.3 

Naročnik se zavezuje, da bo ves čas trajanja pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom skrbel za ažurnost in pravilnost registracijskih podatkov. To so vsi obvezni kontaktni in osebni podatki ali podatki podjetja, ki so potrebni za izvajanje storitev s strani ponudnika.

1.4 

Ponudnik in naročnik bosta vso medsebojno komunikacijo, ki je potrebna za izvajanje storitve za naročnika s strani ponudnika izvajala preko aktualnega elektronskega naslova, ki se nahaja v registracijskih podatkih, za katerega se naročnik zavezuje, da ga bo redno spremljal.
Naročnik lahko registracijske podatke poljubno ažurira oz. spreminja z uporabo uporabniškega središča, ki ga zagotavlja ponudnik.
Ponudnik ne odgovarja, če sporočila prispejo na naročnikov e-naslov v mapo z nezaželeno pošto.

1.5 

Naročnik je seznanjen, da ponudnik objavlja obvestila glede ponudnikovih storitev in njihovih sprememb na svojih spletnih straneh.

1.6 

Z oddanim naročilom na spletni strani ponudnika se naročnik strinja, da mu ponudnik vse predračune in račune pošilja v elektronski obliki na registracijski naslov ali drug e-naslov, ki ga za ta namen naročnik posreduje ponudniku.

Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da se mu predračun oz. račun pošlje v papirnati obliki, pri čemer se strinja, da se mu za dokument, poslan v papirnati obliki po pošti obračunajo administrativni stroški v znesku 5,00 EUR.

1.7 

Na spletnih straneh ponudnika so ceniki storitev, ki so sestavni del teh pogojev uporabe.

1.8 

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

2 Cene in plačilni pogoji

2.1 

Cene, ki so objavljene na ponudnikovih spletnih straneh, so v EUR (€) in vsebujejo zakonsko predpisani davek na dodano vrednost (DDV), razen ko je drugače navedeno.

2.2 

Za uporabo ponudnikovih storitev se zahteva predplačilo za določeno časovno obdobje, za katero naročnik zakupi storitev. Ponudnik na podlagi naročnikovega naročila storitev, naročniku pošlje predračun v elektronski (PDF) obliki, na podlagi katerega naročnik izvede predplačilo. Naročnik s plačilom predračuna sprejme ponudbo ponudnika.

Ponudnik ima v primeru napačnega zneska ali napačne specifikacije na predračunu pravico popraviti napake na predračunu, o čemer obvesti naročnika. Ta mora v tem primeru upoštevati popravljen predračun, ima pa tudi možnost odstopiti od pogodbe.

Naročnik se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku, ki je za plačilo naveden na predračunu. Plačilno obdobje se lahko spremeni na podlagi izrecnega drugačnega dogovora med naročnikom in ponudnikom.

2.3 

Naročnik razume in se strinja, da zaradi narave storitev, ki jih ponudnik ponuja, ponudnik ne zagotavlja, da bodo naročene storitve uspešno opravljene. V primeru, da ponudnik ne more opraviti naročenih storitev, ponudnik naročniku vrne vplačana sredstva na TRR naročnika, brez obresti ali drugih doplačil.

2.4 

Ponudnik začne opravljati naročene storitve, ko zabeleži nakazilo ali prejme od naročnika potrdilo o nakazilu. Ponudnik o tem obvesti naročnika na registracijski naslov.

Ponudnik naročniku, po plačilu predplačila po predračunu, izda račun na podlagi aktualnih registracijskih podatkov. Registracijske podatke lahko naročnik po aktivaciji storitev spremeni oz. ažurira v uporabniškem središču.

2.5 

Vse naročene storitve so veljavne do roka, ki je naveden na računu.
Pri letnem plačilu se s strani ponudnika vsaj 30 dni pred potekom roka veljavnosti storitve naročnika, na registracijski naslov posreduje predračun za podaljšanje naročene storitve. V primeru mesečnega plačevanja storitev se predračuni pošiljajo 15 dni pred potekom roka veljavnosti storitve naročnika.

Šteje se, da naročnik s plačilom predračuna podaljšuje naročeno storitev. V primeru neplačila predračuna ponudnik naročniku pošlje na registracijski naslov vsaj 3 različna opozorila o neporavnanih obveznosti, preden šteje, da naročnik storitev ne želi podaljšati.

2.6 

Naročnik lahko kadarkoli odpove naročeno storitev tako, da  ponudnika o tem obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, navedene na ponudnikovi spletni strani. V vsakem primeru za odpoved storitve šteje neplačilo predračuna, v roku, ki je naveden na predračunu oz. ponudbi.

2.7 

Popustne kode se ne seštevajo. Naročnik lahko koristi samo eno popustno kodo naenkrat.
Akcij in popustnih kod naročnik ne more uporabiti  za podaljšanje obstoječih storitev, razen če je ob akciji to posebej navedeno.

2.8 

V primeru, ko naročnik odda novo naročilo za spletno gostovanje, ponudnik naročniku zagotavlja brezplačen prenos naročnikovih obstoječih spletnih strani iz trenutne lokacije naročnikovih spletnih strani na ponudnikove strežnike.
Ponudnik si pridržuje pravico, da storitev brezplačnega prenosa iz prejšnjega odstavka omeji na eno spletno stran z eno podatkovno bazo oz. na eno delovno uro. Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne selitev (pre)velikih e-poštnih predalov, ki ne ustrezajo pogojem uporabe pod točko ???.
 

3 Trajanje storitve

3.1 

Trajanje zakupljenih storitev je odvisno od danega naročila in je vidno na izdanem računu.
Pri letnih plačilnih intervalih ponudnik, 30 dni pred iztekom zakupljenega obdobja, naročniku pošlje predračun na registracijski naslov. V primeru mesečnega plačilnega intervala, se predračun pošlje 15 dni pred potekom zakupljenega obdobja.
V uporabniškem središču so prav tako na voljo vsi računi, katere si lahko naročnik tudi prenese in po potrebi natisne.

3.2 

Naročnik je seznanjen, da ponudnikova storitev preneha delovati na dan izteka veljavnosti trajanja zakupljenih storitev, v kolikor naročnik v navedenem roku ne poravna predračuna za podaljšanje ponudnikove storitve.
V tem primeru mora naročnik kontaktirati ponudnika za novo, veljavno ponudbo. Pri ponovni aktivaciji storitev lahko naočniku nastanejo dodatni stroški, zlasti pri ponovni aktivaciji domene.

4 Omejitev ali prekinitev naročniškega razmerja

4.1 

Ponudnik lahko prekine naročniško razmerje (preneha izvajati naročene storitve) oziroma omeji izvajanje naročenih storitev v primeru, ko:

  • naročnik v dogovorjenem roku tudi po obvestilu ponudnika na registracijski naslov naročnika, ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika,
  • je naročnik ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije,
  • naročnik ne upošteva teh pogojev uporabe.

4.2 

Kadarkoli v času trajanja storitve naročniškega razmerja, jo lahko odpovesta obe pogodbeni stranki, tako naročnik kot ponudnik.

Odpoved mora biti poslana po navadni ali elektronski pošti in prične veljati v naslednjem obračunskem obdobju.

Ponudnik v primeru odpovedi naročniškega razmerja že vplačanih sredstev za naročene storitve naročniku ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil, po katerih se storitev ponudnika izvaja manj kot 30 dni. To ne velja v primeru registracije domen. Ponudnik ni dolžan naročniku vračati  že plačanih sredstev za naročeno registracijo domen, razen če ponudnik še ni izvedel registracije domene oz. njenega podaljšanja.

5 Odškodnine in nadomestila

5.1 

Naročnik se s sprejemom teh pogojev uporabe strinja, da od ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo zahteval nikakršnega povračila škode, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitev ponudnika.

5.2 

Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika v zvezi s storitvami iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi pogodbe med ponudnikom in naročnikom omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.

5.3 

V primeru, da naročnik povzroči škodo ponudniku, ima ponudnik pravico, da od naročnika zahteva celotno povračilo škode.

6 Tehnična podpora

6.1 

Naročniku je na voljo tehnična podpora, ki jo ponudnik nudi zgolj in samo za naše storitve.

6.2 

Naročnik popolnoma razume, da ponudnik ne nudi brezplačnega tehničnega svetovanja.

6.3 

Podpora je lahko omejena z vrsto naročniškega razmerja ali s cenikom ponudnika.

6.4 

Pri komunikaciji s ponudnikom je naročnik dolžan upoštevati pravila bontona. V kolikor se jih ne drži, mu ponudnik lahko zavrne vso komunikacijo v živo(telefon, spletno kleptenje) in jo omeji le ne elektronsko in/ali navadno pošto. V primeru nadaljevanja ali celo stopnjevanja neprimerne komunikacije, lahko ponudnik naročniške storitve naročniku ukine, brez povračila kupnine.

7 Zasebnost in varnost

7.1 

Vsa elektronska pošta je pri nas zaščitena preko šifriranja z uporabo SSL protokolov. Za dohodno pošto uporabljamo SSL (Secure Socket Layer) protokol, za odhodno pošto pa STARTTLS (Transport Layer Security ) protokol.

Preko naših spletnih strani je šifriran ves spletni promet z uporabo SSL (Secure Socket Layer) protokola, ker uporabljamo spletne certifikate.

8 Varstvo osebnih podatkov

8.1 

Ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje naročnikove osebne podatke, za kar se naročnik strinja.

8.2 

Naročnik se strinja, da s sprejemom teh pogojev uporabe, to šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, s področja varstva osebnih podatkov, kot to predpisuje zakonodaja.

8.3 

Pri naročilu domen se naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo nacionalnemu in mednarodnemu registrarju in objavijo v podatkovni bazi WHOIS.

8.4 

Ponudnik naročniku zagotavlja nemoten dostop do lastnih podatkov in ažuriranje le teh preko uporabniškega središča na gostiteljevi spleti strani.

8.5 

Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, ki je zakonsko določeno.

8.6 

Registracijski podatki bodo varovani in jih ne bomo posredovali tretjim osebam ali organizacijam, razen v primeru, če bi to veleval zakon.

9 Varovanje podatkov

9.1 

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovala vse pridobljene podatke v času tega poslovnega razmerja. To velja tudi za vso komunikacijo preko elektronskih medijev in telefona.

10 Kršitev pogojev poslovanja

10.1 

Naročnik s sprejemom teh pogojev uporabe potrjuje, da popolnoma razume in se strinja, da v primeru kršitve teh pogojev uporabe, si ponudnik pridržuje pravico do izvedbe ustreznih ukrepov , kot so na primer takojšnja omejitev oziroma zaprtje uporabniškega središča, nadzorne plošče, dostopa do strežniškega sistema in ostalih storitev, brez predhodnega opozorila naročnika in brez povračila denarja.

10.2 

Naročnik je v primeru vsakega nepooblaščenega ali suma nepooblaščenega dostopa do registracijskih podatkov v uporabniškem središču, kar lahko privede do izgube , zlorabe ali kraje njegovih podatkov, oz. pri vseh ostalih informacijah, ki lahko ogrozijo varnost podatkov na strežnikih ponudnika, dolžan takoj ali najkasneje v roku 24 ur o tem obvestiti ponudnika.

11 Sprememba ponudnika

11.1 

Naročnik se s sprejemom teh pogojev uporabe strinja, da lahko ponudnik prenese izvajanje storitev po naročniškem razmerju, skupaj z vsemi podatki, pravicami in obveznostmi, na drugo pravno osebo.

12 Reševanje sporov

12.1 

Ponudnik in naročnik bosta vse morebitne spore poizkušala rešiti sporazumno.

V primeru, da sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, se stranki dogovorita, da je za reševanje sporov pristojno  sodišče v Mariboru.

DELL strežniki HP strežniki ISPConfig 3 nadzorna plošča Roundcube spletna pošta MySQL podatkovna baza Linux strežniki PHP 5+ Ubuntu

NA VRH STRANI
Raziščite
Pogoji uporabe
Naslov podjetja
8000plus, Tomislav Aurednik s. p.
Kajuhova 64
SI-2310 Slovenska Bistrica
Kontakt
8000plus, Tomislav Aurednik s. p.
Kajuhova 64
SI-2310 Slovenska Bistrica
031 782 321
nakup@123gostovanje.si
podpora@123gostovanje.si
qrkoda
Sledite nam:

8000plus d.o.o., računalništvo, informatika in druge storitve 8000plus